Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · Boy & Girls Golf Awards Ceremony 2020